Facebook
ДГ Първи Юни
Детска градина в с. Макариополско, Общ. Търговище

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие на ДГ"Първи юни" за периода 2020-2024г.
Правилник за пропускателен режим в ДГ"Първи юни" с.Макариополско
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2023 / 2024 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ - 2022 / 2023 уч. г.
Етичен кодекс на работещите с деца 2023/2024 уч.година
Правилник за вътрешния трудов ред-2023/2024 учебна година
График-консултации с родителите за учебната 2023/2024 година
Организация на деня за учебната 2023/2024 година
Правилник за дейността на ДГ за 2023/2024 година
Годишен план за дейността на ДГ за учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни" за периода 2020- 2024 г.
Правилник за дейността на детската градина за уч. 2022/2023 г.
Етичен кодекс на общността
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ - 2022 / 2023 уч. г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2022 / 2023 година
Годишен план за дейността на ДГ за 2022 / 2023 учебна година
Етичен кодекс
Правила за организиране на дейността на ДГ "Първи юни" в условията на COVID 19
Правилник за дейността на детската градина
План за действие по БДП - 2021 г.
Издаване на дубликат на документ .doc
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование .doc
Стратегия